Härmed kallas medlemmarna i föreningen Galleri London till ordinarie årsmöte

Måndag den 22 februari 2016 kl 19:00 Plats: Övre slottsgatan 6 (Qimages lokaler)

Kallelse till Galleri Londons årsmöte 2016 måndag den 22 februari klockan 19.00. Plats: Övre slottsgatan 6 (hos Stewen).

Dagordningen finns bifogad. Möteshandlingar kommer att delas ut på plats.

Eventuella motioner ska skickas till styrelsen@gallerilondon.se senast en vecka innan mötet. Vi ber samtidigt valberedningen att aktivera sig.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar, lokalfixare och gallerivärdar för det gångna året!

Vi passar på att påminna om att betala årsavgiften senast en vecka innan årsmötet via plusgiro 51 56 29-4. Betald årsavgift krävs för rösträtt vid mötet. I nödfall kan årsavgiften betalas på plats innan mötet. Årsavgiften är 200 kr eller 100 kr för studenter och pensionärer.

Varmt välkomna till årsmötet, vi bjuder på fika!

Hälsningar
Galleri Londons styrelse

Dagordning

§ 1 Mötets öppnade.

§ 2 Fastställande av dagordning.

§ 3 Val av mötesordförande.

§ 4 Val av mötessekreterare

§ 5 Kallelseförfarande.

§ 6 Fastställande av dagordning.

§ 7 Val av justeringspersoner.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 9 Resultat- och balansräkning.

§ 10 Resultatdisposition.

§ 11 Revisorernas berättelse.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet.

§ 13 Val av styrelse och suppleanter.

§ 14 Val av revisorer och suppleanter.

§ 15 Val av valberedning.

§ 16 Verksamhetsplan och budget för 2016.

§ 17 Fastställande av verksamhetsplan och budget.

§ 18 Behandling av eventuella inkomna motioner.

§ 19 Medlemsavgift för 2017.

§ 20 Mötet avslutas.

 


sidfotslinje
Galleri London, Fyris Torg, Uppsala