Härmed kallas medlemmarna i föreningen
Galleri London till ordinarie årsmöte

Tisdag den 28 februari 2017 kl 19:00 Plats: Övre slottsgatan 6 (Qimages lokaler)

Kallelse till Galleri Londons årsmöte 2017 tisdag den 28 februari klockan 19.00. Plats: Övre slottsgatan 6 (hos Stewen).

Dagordningen finns bifogad nedan. Möteshandlingar kommer att delas ut på plats.

Eventuella motioner ska skickas till styrelsen@gallerilondon.se senast en vecka innan mötet. Vi ber samtidigt valberedningen att aktivera sig.

Styrelsen vill tacka alla som bidragit under det gångna året!

Vi passar på att påminna om att betala årsavgiften för 2017 som är 100 kr. Senast en vecka innan årsmötet via plusgiro 51 56 29-4. Betald årsavgift krävs för rösträtt vid mötet. I nödfall kan årsavgiften betalas på plats innan mötet. Årsavgiften kan även betalas på plats innan mötet.

Varmt välkomna till årsmötet, vi bjuder på semmelfika!

Hälsningar
Galleri Londons styrelse

Dagordning


§ 1 Mötet öppnas.

§ 2 Val av mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare.

§ 4 Godkännande av röstlängd.

§ 5 Kallelseförfarande.

§ 6 Fastställande av dagordning.

§ 7 Val av justeringspersoner.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 9 Resultat- och balansräkning.

§ 10 Resultatdisposition.

§ 11 Revisorernas berättelse.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet.

§ 13 Val av styrelse och suppleanter.

§ 14 Val av revisorer och suppleanter.

§ 15 Val av valberedning.

§ 16 Verksamhetsplan och budget för 2017.

§ 17 Fastställande av verksamhetsplan och budget.

§ 18 Behandling av eventuella inkomna motioner.

§ 19 Medlemsavgift för 2018.

§ 20 Mötet avslutas.


sidfotslinje
Galleri London, Fyris Torg, Uppsala