Härmed kallas medlemmarna i föreningen
Galleri London till ordinarie årsmöte

Torsdag den 28 februari 2019 kl 19:00 Plats: Övre slottsgatan 6

Kallelse till Galleri Londons årsmöte 2019 torsdag den 28 februari klockan 19.00. Plats: Övre slottsgatan 6 (hos Stewen).

Dagordningen finns bifogad nedan. Möteshandlingar kommer att delas ut på plats.

Eventuella motioner ska skickas till styrelsen@gallerilondon.se senast en vecka innan mötet. Vi ber samtidigt valberedningen att aktivera sig.

Vi passar på att påminna om att betala årsavgiften för 2019 som är 100 kr. Senast en vecka innan årsmötet via plusgiro 51 56 29-4. Betald årsavgift krävs för rösträtt vid mötet. Årsavgiften kan även betalas på plats innan mötet.

Varmt välkomna till årsmötet!

Hälsningar
Galleri Londons styrelse

Dagordning


§ 1 Mötet öppnas.

§ 2 Val av mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare.

§ 4 Godkännande av röstlängd.

§ 5 Kallelseförfarande.

§ 6 Fastställande av dagordning.

§ 7 Val av justeringspersoner.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 9 Resultat- och balansräkning.

§ 10 Resultatdisposition.

§ 11 Revisorernas berättelse.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet.

§ 13 Val av styrelse och suppleanter.

§ 14 Val av revisorer och suppleanter.

§ 15 Val av valberedning.

§ 16 Verksamhetsplan och budget för 2019.

§ 17 Fastställande av verksamhetsplan och budget.

§ 18 Behandling av eventuella inkomna motioner.

§ 19 Medlemsavgift för 2020.

§ 20 Mötet avslutas.


sidfotslinje
Galleri London, Fyris Torg, Uppsala