Härmed kallas medlemmarna i föreningen
Galleri London till ordinarie årsmöte

Onsdag den 26 februari 2020 kl 19:00 Plats: Övre slottsgatan 6

Kallelse till Galleri Londons årsmöte 2020 onsdag den 26 februari klockan 19.00. Plats: Övre slottsgatan 6 (hos Stewen).

Dagordningen finns bifogad nedan. Möteshandlingar kommer att delas ut på plats.

Eventuella motioner ska skickas till styrelsen@gallerilondon.se senast en vecka innan mötet. Vi ber samtidigt valberedningen att aktivera sig.

Vi passar på att påminna om att betala årsavgiften för 2020 som är 100 kr. Senast en vecka innan årsmötet via plusgiro 51 56 29-4. Betald årsavgift krävs för rösträtt vid mötet. Årsavgiften kan även betalas på plats innan mötet.

Varmt välkomna till årsmötet!

Hälsningar
Galleri Londons styrelse

Dagordning


§ 1 Mötet öppnas.

§ 2 Val av mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare.

§ 4 Godkännande av röstlängd.

§ 5 Kallelseförfarande.

§ 6 Fastställande av dagordning.

§ 7 Val av justeringspersoner.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 9 Resultat- och balansräkning.

§ 10 Resultatdisposition.

§ 11 Revisorernas berättelse.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet.

§ 13 Val av styrelse och suppleanter.

§ 14 Val av revisorer och suppleanter.

§ 15 Val av valberedning.

§ 16 Verksamhetsplan och budget för 2020.

§ 17 Fastställande av verksamhetsplan och budget.

§ 18 Behandling av eventuella inkomna motioner.

§ 19 Medlemsavgift för 2021.

§ 20 Mötet avslutas.


sidfotslinje
Galleri London, Fyris Torg, Uppsala